Årsmøte 2018

Sakliste til årsmøtet i Volda Golfklubb
Sagafjord Hotel fredag 26. januar 2018 kl. 19:00

1. Opning ved styreleiar
2. Val av møteleiar og referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen
5. Fastsetjing av stemmetal
6. Revidert rekneskap for 2017 (Revisjonsfråsegn)
7. Styrets årsberetning 2017
8. Kontingent/prisar for 2018
9. Budsjett 2018
10. Fotballgolf
11. Fullmakt til styret til å oppnemne representantar til Golftinget
12. Val
13. Premiering og takk
14. Medlemsmøte med diskusjon
15. Avslutning

Golftur til Costa del Sol